Total - 54 records
घुम्ति माटो परीक्षण शिविर सञ्‍चालन, ठूलिपोखरी, पर्वत

विश्व माटो दिवस 1

विश्व माटो दिवस 1

विश्व माटो दिवस 1

विश्व माटो दिवस 1

WSD1

WSD2

विश्व माटो दिवस 1

WSD1

किट बक्सद्बार माटो परीक्षण शिविर सञ्चालन

कार्यालय परिसरमा फुल रोपण

आइ पि एन एस कृषक सहजकर्ता तालिम

घुम्ति माटो परीक्षण शिविर सञ्‍चालन

घुम्ति माटो परीक्षण शिविर सञ्‍चालन

घुम्ति माटो परीक्षण शिविर सञ्‍चालन

माटो जांच र व्यवस्थापन सम्बन्धि क्षमता अभिवृद्धि तालिम

माटो जांच र व्यवस्थापन सम्बन्धि क्षमता अभिवृद्धि तालिम

माटो जांच र व्यवस्थापन सम्बन्धि क्षमता अभिवृद्धि तालिम

माटो जांच र व्यवस्थापन सम्बन्धि क्षमता अभिवृद्धि तालिम

प्रा.स./ना.प्रा.स. स्तरीय माटो जांच र व्यवस्थापन सम्बन्धि क्षमता अभिवृद्धि तालिम